Week van Ongezuurde Broden

(do. 9 - wo. 15 april)

Uitleg en tips voor bezinning

Hieronder lees je méér om stil te staan bij de week van Ongezuurde Broden...

Ga naar Home om het volledige programma te bekijken

Ieder mens kent wel in zijn leven tijden van rouw en (geestelijke) druk. Momenteel worden wereldwijd vele mensen geraakt door de coronacrisis. Ook bedrijven en werknemers komen er niet altijd financieel ongeschonden vanaf. Al met al hebben velen een bittere pil te slikken, ofwel ´brood der ellende´ te eten waar de ´Week van Ongezuurde Broden´ van is afgeleid (Deuteronomium 16:3). Toch kan dat het moment zijn om eens stil te staan bij een vraag als: Waarom doen we de dingen die we doen? Worden we gelukkig van hard werken of van meer bezit? Of worden we juist opgejaagd door een economie die soms het uiterste van ons vraagt? Deze week van bezinning rond Pasen is een goed moment om stil te staan bij dit soort levensvragen, en de vraag te stellen of er niet een God is die ons kan verlossen.


Als gelovige kun je tijdens de Week van Ongezuurde Broden terugdenken aan het moment waarop jij tot geloof kwam. Je denkt terug aan de vrijheid die Jezus Christus je bracht door Zijn verlossingswerk. Je denkt terug aan het kwaad en de duisternis waar Hij je van bevrijdde. Net als dat je jaarlijks stil staat bij je verjaardag, is het goed om ook stil te staan bij het moment waarop jij geestelijk tot leven kwam (wedergeboorte). Het is goed om te gedenken hoe God ons uit het rijk van geestelijke duisternis heeft overgebracht naar het rijk van Zijn licht. Maar omdat God Licht is en in Hem geen duisternis gevonden wordt, brengt dit ook de verantwoordelijkheid met zich mee om in dat Licht te wandelen. De apostel Johannes wijdt in zijn brief hier enkele hoofdstukken aan (1 Johannes 1-2).

Tijdens de Week van Ongezuurde Broden wordt traditiegetrouw gezocht naar zuurdesem. Dat staat symbool voor het weren van kwaad en het streven naar levensheiliging. De week van Ongezuurde Broden vormt een jaarlijks terugkerende week die gebruikt kan worden voor het doel van berouw, bekering en reiniging van het zuurdesem van de zonde (1 Korintiërs 5:6-8). Omdat volgens Hebreeën 10:26-27 God Zelf een hoge prijs heeft betaald voor onze redding, mogen we diverse vermaningen die Paulus geeft niet zomaar in de wind slaan: ´Een ieder die de Naam van de Heer noemt, moet breken met ongerechtigheid`, en 'indien iemand zich heeft gereinigd van de ongerechtigheid, dan is die persoon voor een goede taak geschikt en bruikbaar gemaakt' (2 Timoteüs 2:19-21). De boodschap van bekering mag doorklinken in de kerken, voor dit heilige doel van God. We kunnen in deze week ons gezamenlijk verootmoedigen en bidden: ´Heer, vergeef en reinig ons van onze onafhankelijkheid van U, van onze onderlinge verdeeldheid, onze interne gerichtheid, lauwheid en onze consumptiementaliteit´.


Gods Geest wil in deze Week van Ongezuurde Broden in bijzondere mate werken om Zijn doel in mensenlevens uit te werken. Zowel in het leven van hen wie al wel in Jezus geloven, als wie hierin zoekende zijn. Dit sluit dan ook aan bij het werk van de Geest om de wereld te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid (Johannes 16:8-11). De uitnodiging aan de mensen om ons heen is om zich met God te laten verzoenen, omdat God geen plezier heeft in de nood en dood van mensen, maar wil dat zij zich bekeren en daardoor zullen leven (2 Korintiërs 5:17-21 ; Ezechiël 33:11).

 

Vergeving is ook een thema om bij stil te staan. God wil de wereld met Zich verzoenen door de verlossing die Hij geeft door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus (2 Korintiërs 5:18-19). Voor wie geloven is het belangrijk om ook anderen te vergeven, wat niet altijd even makkelijk kan zijn (Matteüs 6:14). Toch wil God je daarin bijstaan met Zijn kracht, die het zelfs kon opbrengen om het kostbaarste wat Hij heeft (Zijn Zoon) hiervoor op te offeren (Johannes 3:16). 

Vergeven is belangrijk, omdat dit zijn uitwerking kan hebben op het menselijk lichaam. Psalm 103:1-5 is een loflied op Gods vergeving en genezing die ons door Christus aangeboden wordt. De zevendagentijd van (be)rouw en ommekeer wordt daarom afgesloten met de viering: ´Ik, de HEER ben het die u geneest´ (Exodus 15:26). ____________________

Klik hier voor meer achtergronden bij het Feest van Ongezuurde Broden.