Aankondigingsbrief aan de Kerk

23 februari 2020

 

“Onze God komt en zal niet zwijgen. Rondom Hem stormt het geweldig. In wervelwind en storm is Zijn weg.”  (Psalm 50:3; Nahum 1:3)

 

Op zondag 23 februari 2020 trekt voor de derde achtereenvolgende zondag een sterke stormwind over Nederland. De bovenstaande bijbelteksten spreken van storm in relatie tot de komst van God en Zijn weg daarin. Hierbij kan gedacht worden aan wat er in de zomer van 2020 staat te gebeuren. Dan is in AHOY Rotterdam het evenement Awakening Europe - The Call Back 2020. Hiervoor worden zendelingen, evangelisten en pioniers van over de hele wereld terug geroepen naar Europa dat Jezus zo hard nodig heeft. Met andere woorden, is God van plan Europa te bezoeken met een nieuwe visitatie en is Nederland hierin een toegangspoort? Zijn de drie opeenvolgende zondag-stormen tekenen van Zijn komst, en in die zin een oproep aan de Kerk-die-op-zondag-samenkomt om zich hierop voor te bereiden? 

 

Drie stormen gevolgd door Veertigdagentijd

De woorden van Nahum 1:3 waren gericht tot Ninevé; de stad die eerder van oordeel werd gered toen de profeet Jona haar opriep zich binnen veertig dagen te bekeren. Ook in Nederland zal komende week de Veertigdagentijd ingaan, tot aan Pasen (2020). Dit keer zal het anders dan anders zijn, want er ligt een belofte voor Gods volk dat zich plaatsvervangend verootmoedigt (2 Kronieken 7:13-14; Ezechiël 22:30). De drie storm-zondagen zouden als doel hebben de Kerk, net als Jona, op te wekken uit haar geestelijke slaap (Jona 1:6; Efeziërs 5:14). Want God wil komen met een nieuwe visitatie en de Kerk zal hierop moeten reageren, wil zij deel krijgen aan de Heilige Geest.

 

Gods oproep tot collectieve verootmoediging

Jona´s weg richting Ninevé verliep door storm. Dat was niet zonder reden, opdat Jona zich drie dagen en drie nachten zou verootmoedigen (Jona 2). Zijn ´onderdompeling in water´ zou als teken vooruit wijzen naar de dood en opstanding van de Mensenzoon, op wie Gods oordeel over de zonde werd afgewenteld (Matteüs 12:40; 2 Korintiërs 5:20). Voor onze tijd is Jona een type voor de Kerk die op zondag samenkomt en drie zondagen achtereen storm meemaakt. Jona is een type voor de Kerk die wordt opgeroepen tot plaatsvervangende verootmoediging, net als Jezus dat voor óns deed. In verband hiermee is het van belang om de eerste woorden aan te halen van een profetie van 23 maart 2008. Toen zei God tijdens de ochtenddienst van ons kerkelijk Paasfeest het volgende: 

“Ik – de Heilige Israëls – heb een afkeer van uw feesten (Amos 5:21). Want u viert feest, terwijl dit land Nederland in ernstige zonde is gevallen. Ik ben verbolgen over uw land, en u bekommert zich er niet om dat zij Mij op Mijn hart trappen. Ik ben verbolgen over de gesteldheid van dit land en heb onder u gezocht naar een volk dat zich hiervoor verootmoedigt. Ja, indien u zich niet verootmoedigt maar wegvlucht voor uw roeping – zoals Jona wegvluchtte voor zijn roeping – dan zal Ik een ‘storm’ doen opsteken over natie en Kerk, om haar op Mijn wegen terug te brengen. (...). "
 

Hoe de Kerk hierop kan reageren 

De drie februari-stormen (2020) kwamen op achtereenvolgende kerkelijke zondagen. Wanneer God inderdaad van plan is te komen met een nieuwe visitatie en storm voor Hem uitgaat, dan doen wij als Kerk er goed aan ons voor te bereiden. Enerzijds door in onze zondagse erediensten de deur voor Hem te openen, Hem hiervoor te zoeken, en in onze programma's aandacht te schenken aan collectieve verootmoediging (Joël 2:12-17). De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de geestelijke leiders. Anderzijds vormt de Veertigdagentijd een call-to-all om Gods gunstgenoten te verzamelen. 

 

Het verzamelen van Gods gunstgenoten  

Psalm 50:3-5 spreekt erover dat God door storm heen Zijn gunstgenoten zal verzamelen. God verzamelt in deze tijd Zijn gunstgenoten die met Hem een verbond sluiten met geestelijke offers (Romeinen 12:1-2; 1 Petrus 2:9). Jona, die door storm en verootmoediging heen het teken van de Mensenzoon droeg, werd geroepen om een bekeringsboodschap te gaan brengen. Later zou ook Jezus na een veertigdaagse vasten de boodschap van bekering brengen in de kracht van de Geest. Ook in Nederland zal komende week de Veertigdagentijd ingaan, in aanloop naar het kerkelijk Paasfeest dat dit jaar in dezelfde periode valt als het Bijbelse Pascha. 

 

Verwachtingsvolle Veertigdagentijd tot aan Pasen 2020

Pasen/Pascha staat dit jaar aan het begin van een nieuw geestelijk seizoen voor de Kerk. In verband hiermee wordt ook wel gesproken over ons ´beloofde land´ ingaan en over verbondsvernieuwing. Het volk Israël ging hun beloofde land binnen via Gilgal dat ´afwentelen van smaad´ betekent (Jozua 5). Daar werd het volk besneden en vierde het Pascha, heenwijzend naar het Paaslam op Wie de straf werd afgewenteld voor de zonde van Israël, van Ninevé, ja voor die van de gehele wereld. Als de Kerk zo het Bijbelse Pascha gaat vieren en op het aansluitende Feest van Ongezuurde Broden (9 t/m 15 april) het zuurdeeg van de zonde wegdoet (1 Korintiërs 5:7-8), zou God dan niet een geestelijke zegen achter zich laten en de smaad afwentelen (Joël 2:17; Hebreeën 13:13)!