Koninklijk bezoek op Zíjn tijd


“Wanneer de koning der Nederlanden aankondigt dat hij op de vastgestelde tijd van 27 april een stad wil komen bezoeken, dan maakt men zich in die stad daarvoor gereed”. 

 

De gang van zaken rond Koningsdag geeft een goed beeld van de situatie waarin een regeringsvorst een bepaalde stad of natie wil komen bezoeken. Pasen 2020 staat dit jaar voor Nederland in het teken van de komst van de Hoogste Koning en Verlosser Jezus Christus. In een aantal sprekende verhalen lees je hier meer over. Zo kan men zich hierop voorbereiden.


Sinds Jezus voor onze zonde stierf, is er een continue toegang tot God mogelijk, het hele jaar door. Desondanks heeft God als Koning speciale feesttijden vastgesteld waarop Hij Zijn volk in het bijzonder wil ontmoeten. Deze feesten vormen een schaduw van, of doorkijk naar, Gods verlossingsplan met de wereld. Daarbij is sprake van een zekere opbouw gaandeweg het jaar. Zo staat op Gods kalender het feest van Pascha of Pasen vóóraan in de serie van jaarlijks terugkerende feesten (Exodus 12:2). Op de burgerlijke kalender van Nederland valt dit vrijheidsfeest in de maand maart/april. 

De verwachting is dat God op Zijn vastgestelde tijden op een bijzondere manier zal werken. Daarbij werkt Hij door Zijn Geest het nieuwtestamentische doel met Zijn feesten uit in mensenharten. Niet op een wettische manier, maar op een leven-gevende wijze. Een voorbeeld hiervan is het zevendaagse Feest of Week van Ongezuurde Broden dat onderdeel is van het Bijbelse Pasen (Exodus 12:17; Lukas 22:1). Gods doel met dit feest is berouw, bekering en innerlijke reiniging bewerkstelligen (1 Korintiërs 5:6-8). Gods Geest wil ons voor dit doel krachtig bijstaan door te overtuigen van zonde. 

 

Volgens afspraak…

 

Wanneer de Koninklijke familie op Koningsdag (27 april) een stad wenst te komen bezoeken, dan behoren beide ´partijen´ aanwezig te zijn op de afgesproken tijd en afgesproken plaats. De koning zal van tevoren zijn bezoek aankondigen, zodat de nodige voorbereidingen getroffen kunnen worden. Net zo kan het in het hart van God opkomen om een land te willen ´bezoeken´ met een soeverein werk van Zijn Geest. Wanneer dat zo is, dan moet dat volk zich gereed maken en voorbereidingen treffen. In de Bijbel wordt ook wel gesproken over het bereiden van de weg voor de Koning (Maleachi 3). 

Pasen 2020 staat in het teken van zo’n speciaal bezoek van God aan Nederland. Het getuigenis van Zijn komst is op schrift gesteld en lees je in deze aankondigingsbrief aan de Kerk. In antwoord hierop is ook een platform opgericht om de juiste omstandigheden te scheppen: Met oprichting van de Week van bezinning rond Pasen wordt als ware een weg aangelegd waarover Koning en volk elkaar kunnen ontmoeten.

 

Wat omstandigheden betreft zijn in het eerste kwartaal van 2020 al heel wat voorbereidingen getroffen. Ja zelfs in de gehele wereld zijn de omstandigheden zodanig dat het ons makkelijker wordt gemaakt om Hem te ontmoeten. De wereld is voor een groot deel stilgezet, om klaar te kunnen staan om Hem eer te bewijzen wanneer Hij komt (Psalm 2).* We worden door het coronavirus zelfs gedwongen ons in de huizen terug te trekken. En juist die plaats van in de huizen vormde ook het uitgangspunt bij het ontstaan van Pesach of Pasen als nationaal verlossingsfeest (Exodus 12). In een speciale Paasboodschap wordt daarom aan iedereen die het horen wil de oproep gedaan om Hem te gaan verwachten.


____________________

”Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan Zijn Zoon, anders ontvlamt Zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij Hem” (Psalm 2:10-12).