Gebedsreis: zondag 12 april 

(klik hier om naar een eerdere dag te gaan)


Vandaag Opstandingsdag of Eerstelingenfeest! Jezus is als Eersteling opgestaan uit de dood (1 Korintiërs 15:20).... de dood is overwonnen!

Net als Israël voor de Schelfzee... gisteren nog met de rug tegen de muur... schreeuwend van wanhoop en paniek... De zee vóór hen, de brullende vijand achter hen - geen kant konden ze op! Er was géén andere weg dan dat God ingreep… Ze riepen tot Hem, gehoorzaamden Hem, gingen waar ze niet gaan konden, de zee in… Nota bene, de zéé in! En... er komt een pád... er opent zich een weg... ze lopen zomaar over het droge... mídden in de zee! Verwonderd, verbaasd, verblijd… Ze worden gedoopt 'in Mozes' (1 Korintiërs 10:1-3).
En de vijand, díe verdrinkt... vergaat… spoelt aan… 
Haast niet te bevatten! Hun beproefde geloof groeit… God is écht en Hij doet wat Hij zegt! Wat een uitkomst, wat een verlossing… (Leg er ook Romeinen 6 maar eens naast).
Aan de overkant komen de emoties los: blijdschap, dankbaarheid, aanbidding, liederen, dansen.... Lees het maar in Exodus 15, waar vers 11 zegt:
‘Wie is als Gij, onder de goden, Here. Wie is als Gij,
heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden,
wonderbaar in uw doen?’


Dít is de God die wij mogen leren vertrouwen!
Aan wie wij ons mogen leren overgeven. Sterven aan onszelf om ons helemaal aan Hém te geven… Het risico nemen om je voet op het water te zetten… omdat Híj dat zegt… Leren echt te vertrouwen op Zijn Woord. Ons huis bouwen op de Rots - net zoals Jezus Zichzelf gaf en niets achterhield… Het kostte Hem alles. Hij was óók bang… Maar Hij brak door Zijn angst heen! Gaf Zijn angst aan de Vader over… gaf Zichzelf over… Net zolang totdat alle angst verdwenen was. En de Liefde overbleef. De liefde had de angst uitgedreven... En Jezus stierf. Maar de dood kon Hem niet vasthouden… De Liefde bleek sterker!! Hij rees op uit het graf… In de Liefde bleek ook Leven te zijn!
‘IK BEN de Opstanding en het LEVEN’…
De EERSTELING van de oogst van de aarde. Gaan wij volgen?

Lied: Ik leef - Sela


Gebedsonderwerp: ommekeer in Nederland

- Gebed 1: Honger naar God in de harten

We bidden dat...
*  er een diepe honger komt in de harten van de Nederlanders naar waarheid, naar echtheid, naar het kennen van de ware God.
*  er overal over God gepraat kan worden, en dat getuigenissen van ontmoetingen met God overal opborrelen.
*  christenen vrijmoedig getuigen, maar ook zelf dieper zoeken om God te kennen. (Dit IS het leven: om U te kennen en Jezus Christus die Gij gezonden hebt. Johannes17:3)
*  Gods Geest van wijsheid en openbaring rijkelijk uitgestort wordt om Hem récht te kennen (Efeze1:17), dat Hij dromen en visioenen uitdeelt aan jong en oud.

- Gebed 2: herontdekking van het Woord van God

We bidden dat...
*  de Bijbel herontdekt en gelezen wordt;
*  door liefde voor de waarheid vele Bijbelstudiegroepen op allerlei plekken geboren worden;
*  misleidingen ontdekt en weerlegd worden in onze theologieën;
*  het boek Openbaring op een nieuwe wijze begrepen zal worden;
*  dat onze levens gaan veránderen door wat we lezen, en dit een ware ommekeer in ons volk bewerkt.

- Gebed 3: ‘gebedsaltaren’ in ieder huis

We bidden dat...
*  met het Woord ook het gebed herontdekt wordt;
*  mensen waar ze met elkaar spreken ook met elkaar gaan bidden;
*  gebedsverhoringen aan elkaar doorgegeven zullen worden;
*  in gezinnen en huizen Woord en gebed prioriteit gaat krijgen, waardoor genezing en verzoening doorbreekt;
*  in dorpen en steden overal gebedsaltaren van gezamenlijk gebed boven kerkmuren uit gaan oprijzen.

Lied: Opw.832 Jezus Overwinnaar