Eenparig bidden in de week van Pasen...


Uitgangspunt voor het gebed in deze week is het werk van de Heilige Geest, waartoe Hij naar deze aarde is gezonden (Johannes 16). Overeenkomstig het verlossingsverhaal in Exodus 12-15 wil God zijn Geest zenden om mensen uit de duisternis ´op te halen´. De verlossing in Christus, dat met het Paasfeest centraal staat, vormt daarom de kern van het gebed in deze week.

In lijn met Johannes 16 wordt het gebed in drie stappen opgebouwd: 

 

1) Johannes 16:8 : Het eerste doel van het werk van de Geest is om te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. Centraal voor het gebed in deze week is Gods harteklop: 


"Wanneer het volk dat Mij toebehoort zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, hun zonden vergeven en het land genezen" (2 Kronieken 7:14). 


Een ´Geest van berouw, inkeer en terugkeer tot God´ kan worden gebeden over het land, en dat men zich in de nood tot God zal (be)keren.
Voor christenen is er de opdracht om het zuurdesem van de zonde uit hun leven weg te doen, waar de Week van Ongezuurde Broden bij stilstaat (1 Korintiërs 5:7-8).


2) Johannes 16:13-14 : Het werk van de Heilige Geest is er ook op gericht om Gods Zoon te verhogen. Dit werk is juist van toepassing op het Paasfeest. Drie actuele artikelen over het huidige Pasen 2020 kunnen geraadpleegd worden als stimulans voor het gebed. De artikelen wijzen op de hoogste Koning en het Paaslam dat geslacht is. Er kan over het land worden uitgebeden dat men zal zien op het Paaslam dat geslacht is, en dat wie in geloof naar Hem opkijkt gered zal worden (Numeri 21:7-9 ; Johannes 3:14-16).  3) Johannes 16:23 : In de Naam van Jezus kan tot God de Vader worden gebeden. Voor gebedsverhoring is het belangrijk om te weten wat God hierover zegt door de profeet Jesaja: “Uw ongerechtigheid is het die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort" (Jesaja 59:2). In relatie met onderdeel 1 en 2 kan voorbede worden gedaan voor ons land.